Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - spis rzeczy.W odniesieniu do art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) specyfikacji planowanej instalacji, w tym:
a) charakterystykę projektu i warunki wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) najważniejsze cechy charakterystyczne procesów odbywających się podczas produkci,
c) prognozowane typy i ilości zanieczyszczeń, tworzących się w trakcie pracy planowanego przedsięwzięcia;
d) przedział czasowy, na jaki wydane ma być pozwolenie;

2) informację o przewidywanym oddziaływaniu dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

3) dokładną informację na temat czynników przyrodniczych środowiska przewidzianych podczas planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym czynników środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r ;

4) zobrazowanie będących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zabytków monitorowanych na podstawie prawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) zdefiniowanie prognozowanego oddziaływania na środowisko badanych wariantów, także w czasie wystąpienia ciężkiej awarii przemysłowej oraz możliwego oddziaływania transgranicznego na środowisko, natomiast w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej oznaczenie wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) charakterystykę analizowanych wariantów, w tym także:
a) modelu zaproponowanego przez wnioskodawcę oraz przemyślanym wariantem alternatywnym,
b) modelu najbardziej korzystnego dla środowiska zawierającego uzasadnienie wyboru;

7) charakterystykę oczekiwanych działań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensację przyrodniczą ujemnych oddziaływań na środowisko, zwłaszcza na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz spójność tego obszaru;

8) wyjaśnienie metod prognozowania wykorzystanych przez wnioskodawcę oraz charakterystykę przewidywanych istotnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, wtórne, skumulowane, bezpośrednie, pośrednie, oddziaływania na środowisko, będące następstwem:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;

9) wyjaśnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, jego oddziaływanie na środowisko, w tym także na:
a) rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, ludzi, zwierzęta, wodę i powietrze,
b) krajobraz i klimat , obszar ziemi, z uwzględnieniem jej ruchów masowych,
c) dobra materialne,
d) objęte istniejącą dokumentacją zabytki oraz krajobraz kulturowy, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) obustronne oddziaływanie pomiędzy częściami składowymi, o których mowa w lit. a-d,
f) w odniesieniu do drogi w transeuropejskiej sieci drogowej bezpieczeństwo drogowego ruchu;

10) graficzną prezentację podejmowanych zagadnień ;

11) porównanie zaproponowanej metodyki z technologią spełniającą wymogi, zapisane w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (gdy zaplanowane przedsięwzięcie wiąże się z użyciem instalacji);

12) określać, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest wytyczenie obszaru ograniczonego użytkowania w odniesieniu do przepisów zawartych w ustawie POŚ z dnia 27 kwietnia 2001 r., oraz wyznaczenie granic tego obszaru, ograniczenia w odniesieniu do przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące obiektów budowlanych oraz sposobów z nich korzystania; nie odnosi się to do przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) opis zagadnień w formie kartograficznej umożliwiającej całościowe przedstawienie wykonanych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14) charakterystykę oczekiwanych działań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensację przyrodniczą ujemnych oddziaływań na środowisko, zwłaszcza na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz spójność tego obszaru;

15) badanie realnych społecznych konfliktów związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)
zaproponowanie koncepcji monitoringu, na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17) ujawnienie trudności jakie napotkano, opracowując raport, będących konsekwencją niedostatków techniki lub luk w bieżącej wiedzy;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji wchodzących w skład raporty, odnosząc się do każdego elementu raportu oddziaływania na srodowisko;

19)
dane personalne osoby lub osób przygotowujących raport;

20)
pochodzenie informacji wykorzystanej do wykonania raportu.

1. Jeśli projektowane przedsięwzięcie jest powiązane z użyciem instalacji, która wymaga uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, raport ma obowiązek zawierać porównanie proponowanej techniki z najnowszymi i najskuteczniejszymi z dostępnych technik.

2. Jeśli dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest ustanowienie zasięgu ograniczonego użytkowania, w raporcie powinna być dołączona, potwierdzona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej z wyznaczonym oznaczonym przebiegu granic terenu, na którymi wymagane jest stworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie odnosi się to do przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

3. Informacje, omawiane w ust. 1 pkt 4-8, powinny brać pod uwagę prognozowane oddziaływanie analizowanych modeli na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz spójność tego regionu.

4. w przypadku wystąpienia możliwości zaistnienia trans-granicznego oddziaływania na środowisko, informacje, opisanych w ust. 1 pkt 1-16, powinny wziąć pod uwagę określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszystkie z analizowanych wariantów drogi, w odniesieniu do drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, musi być dopuszczalny w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Raport powinien odnosić się do oddziaływania przedsięwzięcia na kolejnych etapach jego realizacji, eksploatacji, użytkowania a także jego likwidacji.

Art. 67., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który stanowi część postępowania dot. wydania decyzji, opisanych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 16 i 18, powinien:

1) obejmować informacje, o których mowa w art. 66 oraz informacji po uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych a także decyzji, omawianych w art. 72 ust. 1 pkt (2/9), (11/13) i (15/18a), jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;

2) definiować stopień i metodę uwzględnienia wymagań dot. ochrony środowiska, będących w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9, 11-13 i 15-18a, jeśli były już dla określonego przedsięwzięcia wydane.

Art. 68. 1. Organ nadzorujący uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych , określając zakres raportu.

1. Organ, kierując się charakterem i skalą oddziaływania oraz usytuowaniem przedsięwzięcia na środowisko, określając zakres raportu, może:

a) odstąpić od określonych wymagań co do treści raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16; nie odnosi się to do dróg publicznych oraz linii kolejowych - mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko naturalne;

b) wskazać:
a) typy modeli alternatywnych wymagających zbadania,
b) typy oddziaływań oraz składowe środowiska podlegające szczegółowej analizie,
c) metody i zakres prowadzonych badań.

Art. 69. 1. Wnioskodawcy wolno złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu , składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w zamian raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1. W przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko, ustalenie obszaru raportu jest obowiązkowe.

2. Organ wydający decyzję ,w drodze urzędowej, określa zakres raportu. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.

3. Po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, organ nadrzędny wydaje decyzje o wstrzymaniu postępowania odnoszącego się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Na postanowienie, omawianym w ust. 4, nie przysługuje zażalenie.

1. Postanowienie, omawianym w art. 69 ust. 3, można wydać się po zasięgnięciu opinii:
a) dyrektora ochrony środowiska; urzędującego na danym regionie;
b) organu, o którym mowa w art. 78, w odniesieniu do przedsięwzięć wym. dec, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-13, 15, 16, 18a i 19;

1a. Gdy przedsięwzięcie jest wykonywane na morskim obszarze, organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest również dyrektor urzędu morskiego.

2. Organ zasięgający opinii przedkłada:
1) pismo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę charakterystyki przedsięwzięcia.
3) Opinię, omawianej w ust. 1, publikuje się 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, omawianych w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4) Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, publikuje sie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Űrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z póún. zm.)


Pełnen wykaz instalacji, których eksploatacja podlega zgłoszeniu >>>


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji