Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięciana środowisko - EKO-INFO-SYSTEM

  • raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji;


  • oceny porealizacyjne inwestycji;


  • przeglądy ekologiczne istniejących obiektów;

Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport ooś) jest elementem kluczowym oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Powinien zawierać wszystkie informacje zebrane podczas prowadzanej oceny, opisujące prognozę oddziaływań, jakie może wywoływać planowane przedsięwzięcie na poszczególnych etapach tj.: jego budowy, eksploatacji oraz likwidacji, odnosić się powinien do ludzi i poszczególnych elementów środowiska naturalnego. Raport jest dołączony do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oceny porealizacyjne prowadzone są w trakcie eksploatacji inwestycji w okresie podanym w decyzji o warunkach środowiskowych. Podczas oceny sprawdzane jest przywrócenie obszaru wykorzystywanego podczas realizacji inwestycji do stanu początkowego a także stopień odtworzenia i ocena skuteczności wdrożonych procedur kompensujących. Monitoring po realizacyjny przeprowadza się określić faktyczny wpływ inwestycji na poszczególne elementy środowiska. Charakter prowadzenia oceny zależny jest od terenu i specyfiki planowanej inwestycji i obejmuje zwykle badania, prowadzone w oparciu o podobną lub taką samą metodykę jak prace wykonane podczas monitoringu przedrealizacyjnego.

Przeglądy ekologiczne są instrumentem do oceny istniejących obiektów i/lub instalacji w zakresie oddziaływania na środowisko . Są wynikiem decyzji organu ochrony środowiska , w razie stwierdzenia okoliczności wskazującej na możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Raport z przeglądu ekologicznego jest sporządzany przez zarządzającego uciążliwymi dla środowiska obiektami bądź prowadzącego instalację przemysłową (np. liniami tramwajowymi, liniami kolejowymi, drogami, portami oraz lotniskami ). Raport z przeglądu może być wykonany przez pracowników zakładu bądź firmę zewnętrzną. Zdarza się, że prowadzący instalacje z własnej inicjatywy wykonuje dobrowolne przegląd ekologiczny, dla instytucji finansowych bądź dla przedstawienia opinii publicznej, dla potwierdzenia zgodności wykonywanej działalności w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska.


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji