Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Lista instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia lecz ich eksploatacja wymaga zgłoszenia.Wyróżniamy dwa typy instalacji:

I. Instalacje, które wprowadzają emisję gazów lub pyłów do powietrza:

1) Energetyczne o mocy cieplnej nominalnej od 1 MW do: 5 MW – opalane węglem kamiennym, 10 MW – opalane:
koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną lub węglem kamiennym (
jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW) i: benzyną, drewnem, olejem napędowym, koksem, olejem opałowym, słomą, 15 MW – opalane: benzyną, drewnem, olejem napędowym, słomą, olejem opałowym, paliwem gazowym, paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, jeżeli wprowadzona w węglu kamiennym, nominalna moc cieplna, nie przewyższa 5 MW, a wprowadzona w drewnie, słomie, oleju napędowym, węglu kamiennym, koksie, oleju opałowym, benzynie , nominalna moc cieplna, nie przekracza 10MW.

2) Wytwarzające węgiel drzewny.

3) Opalane słomą, węglem kamiennym, koksem, drewnem, benzyną, paliwem gazowym, olejem napędowym, olejem opałowym, inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, które:
-uwalniają emisję zanieczyszczeń wyłącznie ze spalania tych paliw bądź
-wprowadzają inne zanieczyszczenia niż powstałe podczas spalania paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wielkości odniesienia.

4) Należących do przedsięwzięć, mogących znacznie oddziaływać na środowisko: chów lub hodowla zwierząt.

5) Przeładunku, przesyłu lub magazynowania płynnych paliw.

6) Do suszenia zboża oraz płodów rolnych lub leśnych ktorych wydajność jest wieksza niż 30 Mg/h.

7) Do magazynowania zboża oraz pozostałych rolnych lub leśnych płodów w ilości większej niż 50 Mg/h.

8) Wykorzystywanych do suszenia, mielenia węgla lub brykietowania , o mocy przetwórczej niższej od 30 Mg /h.

9) Wykorzystywanych do produkcji szkła o wydajności niższej niż 1 Mg/doba.

10)
Wykorzystywanych do malowania lub lakierowania, zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych o dużej zawartości stałych cząstek bądź wodorozcieńczalnych wyrobów lakierowych.

11)
Wykorzystywanych do produkcji wapna palonego o wydajności niższej od 10 Mg/doba.

12) Do przechowalniach warzyw i owoców, w ilości większej niż 50 Mg.

13) wykorzystywane w młynach spożywczych.

14)
Stosowane w gastronomii obsługującej nie więcej niż 500 osób na dobę.

15) Dygestoria.

16) Zbiorniki sypkich materiałów o poj. niższej od 20 m3.

17)
Inne niż opisane powyżeji, w odniesieniu do których żadna z substancji uwalnianych do atmosfery nie powoduje przekroczenia 10% dop. norm substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

II. Instalacje, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi:

1) oczyszczalnie ścieków będących na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, nie przekraczającej 5 m3 na dobę,

Zgłoszenie zawierać powinno:

- wskazanie prowadzącego instalację, jego adres siedziby lub zamieszkania;
- adres zakładu, gdzie jest prowadzona eksploatacja instalacji;
- typ i charakter prowadzonej działalności,
- czas pracy instalacji (dni tygodnia i godziny);
- szacowaną wielkość i rodzaj emisji;
- charakterystykę stosowanych narzędzi ograniczających wielkości emisji; i informację zgodności z obowiązującymi przepisami;
- listę źródeł emisji, środków technicznych i instalacji, skierowanych na ograniczanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz listę substancji wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17.07.09 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070).
Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I) >>>OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji