Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Pozwolenia sektorowe/zezwolenia emisyjne. Korzystanie ze środowiska.Pozwolenie/zezwolenie to typ licencji, która wydawana jest dla instalacji, uprawnia do korzystania ze środowiska. Umożliwia wprowadzenie do środowiska (emisji zanieczyszczeń) energii i substancji w trakcie prowadzenia działalności przemysłowej.

Konieczność uzyskania pozwolenia/zezwolenia emisyjnego odnosi się do: korzystania ze środowiska, wykraczającego poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska oraz jest związane z wykorzystywaniem instalacji, powodującej oddziaływanie na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń lub wytwarzanie odpadów. (do powietrza, do wód lub do ziemi )

Jeżeli praca instalacji powoduje wymienione wyżej emisje wymaga uzyskania pozwolenia/zezwolenia sektorowego, które uzyskuje się na następujące rodzaje emisji:
a) emisja gazów lub pyłów do powietrza
b) emisja ścieków do wód lub do ziemi
c) wytwarzanie odpadów

Jeżeli, ze względu na rodzaj i skalę, prowadzenie instalacji może spowodować znaczne zanieczyszczenie składowych elementów środowiska a także wchodzi w skład instalacji, które wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie typów instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055), do jej funkcjonowania niezbędne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Przedsięwzięcie oddziaływujące na środowisko wymaga uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto podmiot wnioskujący o pozwolenie, uiszcza opłaty urzędowe związane ze złożeniem wniosku tj.: opłaty skarbowe oraz dodatkowe, tj.: opłata rejestracyjna gdy dotyczy starania się o pozwolenie zintegrowane.

Pozwolenie/zezwolenie emisyjne wydawane jest , na wniosek :
a) prowadzącego instalację;
b) zainteresowanego uzyskaniem aktu prawnego do instalacji bądź jej części;
c) podmiotu rozpoczynającego realizację nowej instalacji.

Urzędem wydającym pozwolenia/zezwolenia jest właściwy miejscowo:

a) wojewoda - dla instalacji, objętej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. dotyczącej określenia typów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a także sprecyzowania uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami);
b) starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) - w pozostałych przypadkach.

Podmiotem w postępowaniu o wydanie pozwolenia/zezwolenia jest:
a) prowadzący instalację;
b) właściciel obszaru ograniczonego użytkowania (gdy obszar jest wyznaczony);
c) (może być) organizacja ekologiczna.

Pozwolenie/zezwolenie przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Pozwolenie/zezwolenie ulega wygaśnięciu na skutek:

a) wniosku prowadzącego instalację;
b) zaprzestania prowadzenia instalacji;
c) bezprzedmiotowości pozwolenia;
d) upływu terminu, na jaki zostało wydane;
e) nie prowadzenia przez 2 lata działalności objętej pozwoleniem;
f) nie rozpoczęcia działalności objętej pozwoleniem w terminie 2 lat od dnia wydania pozwolenia;
g) upływu 2 lat od wydania (w postępowaniu kompensacyjnym) decyzji o pozwoleniu, w trakcie których nie stała się wykonalna

Pozwolenie/zezwolenie podlega wycofaniu bez odszkodowania w wyniku:
a) naruszenia warunków pozwolenia lub innych przepisów, podczas eksploatacji instalacji;
b) istotnych zmian przepisów ochrony środowiska, uniemożliwiających emisję w warunkach określonych w pozwoleniu;
c) objęcia instalacji postępowaniem kompensacyjnym.

Pozwolenie/zezwolenie może być wycofane lub ograniczone za odszkodowaniem jeżeli korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz przemawiają za tym względy ochrony środowiska.

Eksploatacja instalacji, gdy jej emisja nie wymaga pozwolenia, a jej funkcjonowanie może negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.Dokumenty wchodzące w skład raportu oddziaływania na środowisko >>>


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Tagi:pozwolenia emisyjne, zezwolenia emisyjne, pozwolenia sektorowe, pozwolenie sektorowe,
emisja zanieczyszczeń, wnioski o pozwolenie na emisję zanieczyszceń,

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji