Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.Warunki o wydanie pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 208, a także art. 184 ust. 2 ustawy POŚ. W nawiązaniu do zagadnień wytwarzania odpadów oraz poboru wód zastosowanie mają aktualne przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo wodne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że informacja o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość może zawierać zagadnienia nie wymienione bezpośrednio w przedstawionym zestawieniu, jeżeli związana jest z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, np. sprawa zanieczyszczenia gruntu, emisji pól elektromagnetycznych, lub zanieczyszczenie wód podziemnych dla których ustalono normy prawne.

Zalecany spis treści wniosku:

A. STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM)

B. CZĘŚĆ FORMALNA
B1 Informacje ogólne o wnioskodawcy
B2 Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiem
B3 Oświadczenia wnioskodawcy
B4 Dokumenty źródłowe

C. CZĘŚĆ OPERACYJNA
1. Informacje ogólne o przedmiocie wniosku
2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
3. Pobór wody
4. Odprowadzanie ścieków (przemysłowych lub opadowych) do wód lub do ziemi lub do kanalizacji
5. Gospodarka odpadami
6. Emisja hałasu
7. Awarie - sytuacje awaryjne – zapobieganie i gotowość
8. Efektywność energetyczna
9. Oddziaływanie na środowisko jako całość
10. Najlepsze dostępne techniki
11. Likwidacja instalacji

D. ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymogi art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) (Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia), zgodnie z art. 208 powinien zawierać informacje określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:Pozwolenie zintegrowane a inne pozwolenia środowiskowe >>>


OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji