Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Rola BREFów, dostępne techniki. Wymagania BAT. Pozwolenia zintegrowaneZgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy POŚ najlepsze dostępne techniki to „najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii oraz charakteru prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość...”

Należy więc rozumieć że dotrzymywanie norm emisyjnych ma kluczowe znaczenie do stwierdzenia, czy dany typ instalacji spełnia wymagania BAT. Do czasu określenia granicznych wielkości emisyjnych na poziomie Wspólnoty Europejskiej lub naszego kraju ich rolę spełniają ogólnie obowiązujące standardy emisyjne. Ograniczenie obowiązku w odniesieniu do instalacji IPPC wskazywałoby brak znaczących różnic w porównaniu do innych instalacji. Należy nadmienić że do wszystkich instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego zastosowanie mają zagadnienia wymienione w art. 143 ustawy POŚ tj. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; argumentacja wykorzystywana przez wnioskodawcę w celu wykazania spełniania wymienionych wyżej wymagań powinna opierać się na informacjach o rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji; wykorzystywaniu porównywalnych metod i procesów, skutecznie zastosowanych w przemysłowej skali; stosowaniu postępu naukowo-technicznego.

Ponadto ustawa POŚ wymaga uwzględnienia następujących zagadnień: Rachunku kosztów i korzyści, czasu niezbędnego do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego typu instalacji, ograniczanie oraz zapobieganie zagrożeniom dla środowiska, powodowanym przez emisje,do minimum; , podjęcia środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska, terminu oddania instalacji do eksploatacji, informacji na temat najlepszych dostępnych technik publikowanych przez Komisję Europejską (art. 16 ust. 2 dyrektywy IPPC).

Z praktyce można przyjąć, że wymogi zawarte w art. 143 pkt 1-4 ustawy Prawo Ochrony Śodowiska oraz art. 207 ust. 1 pkt 1-4 zostały ujęte w dok. wydawanych przez Komisję Europejską (w tzw. BREFAch), o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 6. Zawarte tam są konkretne parametry emisyjne lub wielkości zużycia surowców i materiałów oraz wskazania używania określonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wniosek powinien obejmować zatem porównanie aktualnego stanu z informacjami zawartymi w dokumentach referencyjnych.

Ustawa POŚ zobowiązuje uwzględnienie przy ustalaniu warunków spełniania wymagań BAT również takie informacje jak termin oddania instalacji do eksploatacji. Stan techniczny instalacji ma wpływ na harmonogram dochodzenia od stanu obecnego do stanu opisanego w BREFach. Harmonogram ten jest istotnym punktem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, przepisy prawa przypisują organowi ochrony środowiska rolę decydującą przy ustalaniu takich warunków pozwolenia, które prowadzą do najlepszej ochrony środowiska jako całości. Wnioskodawca właściwie uzasadnić we wniosku własny punkt widzenia i przekonać organ wydający pozwolenie zintegrowane.

Dokumenty BAT (BREF) nie poziadają statusu prawnego, są formą zaleceń podających zakres parametrów i możliwości minimalizowania emisji zanieczyszczeń. Tłumaczenia niektórych znajdują się na stronie ministerstwa środowiska: http://ippc.mos.gov.pl/preview/pl/bref.html.Zawartość wniosku >>>OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji