Eko-Info-System - ochrona środowiska - Bydgoszcz


Idź do treści

Zakres przeglądu ekologicznego.Oddziaływanie na środowisko istniejących instalacji prowadzonej działalności może być zawarte w raportach tzw. przeglądach ekologicznych, przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska.

Raport z przeglądu ekologicznego (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)) powinien zawierać:

1. opis stanu faktycznego obejmujący:

- rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
- charakterystykę powierzchni zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
- rodzaj technologii,
- obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, położonych w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
- zabytków chronionych przepisami prawa, położonych w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
- obiekty i obszary poddane ochronie położone w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji, w odniesieniu do przepisów ustaw: (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), (Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444), (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229), (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399);

2. opis charakterystyki oddziaływania na środowisko instalacji, także w przypadku wystąpienia znaczącej awarii przemysłowej ;

3. opis dotyczący wszelakich działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;

4. porównanie aktualnie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania określone w (tek. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Odnosi się do technologii wykorzystywanej przy uruchamianiu instalacji nowych lub istotnie przekształcanych, które spełniać powinny wymogi, przy określaniu których uwzględnia się:

- wykorzystanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
- wytwarzanie oraz wykorzystanie energii w efektywny sposób;
- zagwarantowanie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, paliw oraz materiałów;
- wykorzystywanie technologii bezodpadowych oraz małoodpadowych a także możliwość recyklingu powstających odpadów;
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji zanieczyszczeń i innych czynników wpływających na otoczenie;
- zastosowanie porównywalnych procesów i metod, skutecznie zaadaptowanych w skali przemysłowej;
- czynniki postępu naukowo-techniczny.


5. opis odnoszący się do faktu czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (Obszar ograniczonego użytkowania), wyznaczenie granic tego obszaru, ograniczeń w odniesieniu do przeznaczenia terenu, technicznych wymagań obiektów budowlanych i sposobów z nich korzystania;

6. krótkie streszczenie informacji zawartych w przeglądzie, w języku niespecjalistycznym;

7. dane personalne osoby lub osób sporządzających przegląd.

Zawartość przeglądu ekologicznego dla pozostałych instalacji (nie zakwalifikowanych do gr. II) a także dla innych działalności potencjalnie stwarzających możliwość ujemnego oddziaływania na środowisko, określa decyzja nakazująca sporządzenie przeglądu wydawana przez organu ochrony środowiska.

OCHRONA ŚRODOWISKA ; P.W. EKO-INFO-SYSTEM Andrzej M. MICHALSKI; ul. Tucholska 13/49 85-165 Bydgoszcz ; tel. (0-52) 371-22-36 tel./fax. (0-52) 360-82-16 ; kom. 601-64-15-64 e-mail: kontakt@ekosfera.biz www.ekosfera.biz

Home | Raporty | Pozwolenia zintegrowane | Powietrze | Odpady | Hałas | Szkolenia BHP | Inne | Referencje | K O N T A K T | FAQ | Mapa witryny

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji